Kommunevalget 2015

Vi er så heldige å leve i et demokrati med frie valg! Derfor er Norge et demokrati  Det svært få borgere kjenner til, er at vårt land er et demokratur. 

På et seminar arrangert av justis departmentet i 2006 påstod tidligere leder for Høyesterett at paragrafene i grunnloven ivaretar våre rettigheter  Men det gjør de kun når paragrafene blir anvendt. Problemet er at mange av paragrafene aldri blir anvendt Det gjelder paragafer i henhold til Stortinget. Paragrafer 86 og 87 sier at hvis høyesterettdommere, statsråder og stortingets medlemmer bryter loven skal de bli tiltalt og dømt på lik linje med andre borgere. Straffeloven av 1902 kapittel 11 er om lovbrudd begått av offentlige ansatte i offentlige etater Hvis en dommer protokollanfører en usannhet,legger skjul på sannheten eller dømmer uten bevis, kan vedkommende bli tiltalt og dømt  

Regelmessig lider mange borgere urett grunnet dette. 

Stortingets sivilombudsmann skal se til at ingen lider urett i dette landet. Men skjuler lovbrudd begått av offentlige ansatte. Det gjør også statens sivilretts forvaltning.Spesialenheten for politisaker aksepterer lovbrudd blant egne ansatte. Riksadvokat embedet tar aldri ut offentlig tiltale mot offentlige ansatte, politiet henlegger alle saker mot offentlige ansatte.

Stortingets kontroll og konstitusjons komite vil aldri reise riksrett mot statsråder, stortingets medlemmer, eller navn gitte høy esterettdommere. På papiret har vi tale og trykkefrihet, men blir arrestert og fratatt rettslig handle evne hvis demokratiet blir kritisert

Er det statsministeren som avgjør hva som skal skje med kritikere av demokratiet?

Vi har et demokrati hvor paragrafene i grunnloven har havnet i grøfta, prinsippene rett og rettferdighet har aldri blitt en realitet. 

Ikke et eneste politisk parti eller politiker vil endre dette. Vi har en grunnlovstridig tradisjon i vårt land som ikke er helt etter gjeldende lover og regler.

Vi har et nærmest perfekt demokratur hvor offentlige ansatte er loven.

Hva er det egentlig vi stemmer på?  Det spiller ingen rolle hvem som blir ordfører eller hvilke parti som regjerer.

Våre selvsagte rettigheter blir uansett ikke ivaretatt. våre rettigheter blir regelmessig krenket i vårt demokratur

Oversikt over alle kommuner i Norge