Lovbrudd begått av tingrettdommer ved Oslo tingret

En kjennelse fra Oslo tingrett som dokumenterer lovbrudd begått av offentlig tjenestemenn

 Eiendommen min i Nittedal var blitt okkupert og jeg henvendte meg Nedre Romerike tingrett for å  begjære en midlertidig forføyning over min eiendom. En utkastelsesbegjæring. Begjæringe ble ikke tatt til følge, pargargrafer i grunnloven ble satt til side. Eller ignorert. Politiet var og er involvert i denne saken, og Steudel handlet etter politiets ønsker En advokat Pallum ble engasjert til å være "verge" Hans oppgave har vært siden dag en å gjøre mitt liv så problematisk som mulig.

Og kjennelsen som Oslo tingrett vedtok, kunne selvsagt ikke påkjæres!! Jeg ble ikke innkalt til rettsmøte, ingen var tilstede. Kun en dommer som avsa dom!!!!!Det er som å skru tiden tilbake til 17-1800-tallet eller lengre. Handlingen kan også sammenliknes med Stalins handlinger, han brukte slike metoder. Liknende handlinger var også normalt i nazi-tiden fra 1933 - 1945

Skal slike handlinger aksepteres eller skal vi arbeide for et mer rettferdig demokrati hvor likhet for loven blir praktisert? Også dommere må bli påtalt og straffeforfulgt hvis de bryter paragrafer i grunnloven. I dette tilfelle har to tingrettdommere brutt straffeloven, og DET UTEN KONSEKVENSER!!!!!!!!

 


 
   

Ett eksempel på hvor dårlig disse "enhetene" fungerer i vårt land


Dette "vedtaket" dokuementerer hvor dårlig vårt demokrati fungerer i henholdt til regelverket. Klage ble sendt til Spesialenheten for poltitsaker grunnet okkupasjon og beslagleggelse av min eiendom i Nittedal. Det er svært sjelden at slike henvendelser fører frem. Og det gjorde det heller ikke denne gangen.

Mars/april 2007 ble min eiendom i Nittedal okkupert, politiet ble kontaktet for utkastelse, men det var ingenting de kunne foreta seg!!!!!!!!!

Det eksisterer ingen salgskontrakt, salgsoppgjør. Handlingen er like nazistenes i perioden 1933 - 1945

OG ER ABSOLUTT UAKSEPTABEL!!!!

Riksadvokatembedet støtter en grunnlstridig tradisjon, og tiltross for at vedtaket kan påklages til Riksadvokaten, vil svaret bli det samme.

Riksadvokaten skjuler som regel lovbrudd begått av politi

Demokrater jobber for et mer rettferdig demokrati hvor folks rettssikkerhet blir prioritert og kan likher for loven blir praktisert.

Også politi og dommere må bli påtalt og dømt hvis de bryter straffeloven