RIKSRETT NOVEMBER 2013

Denne forsamlingen vedtok §86 i 1814, også statsråder, stortingets medlemmer og høyesterettdommere kan bli tiltalt og dømt for brudd på straffeloven

I 1814 var der flertall i Riksforsamlingen for å vedta § 86 i grunnloven  som sikrer likhet for loven. Også høyesterettdommere, statsråder og stortingets medlemmer kan bli tiltalt og dømt hvis straffeloven brytes. På slutten av 1800 tallet ble den første og foreløpige siste riksrett avholdt. Grunnet statsrådene ikke ville etterkomme stortingets vedtak. Riksrett i 1814 førte til at flere borgere fikk stemmerett og politiske partier ble tillatt. Hva vil Riksrett i vårt århundre lede til? Et mer rettferdig demokrati hvor likhet for loven blir innført og et konstitusjonelt demokrati hvor alle paragrafer i grunnloven skal bli anvendt. Ikke unntak for nevnte yrkesgrupper. Også politi og dommere ved ulike domstoler må bli tiltalt og dømt for lovbrudd

Dessverre har ikke folkevalgte politikere anvendt § 86 i grunnloven.

Stortingets odelsting ved leder for Kontroll og konstitusjonskomiteen Martin Kolberg mottok i oktober 21 dokumentmapper på lovbrudd begått av blant annet navngitte høyesterettdommere, statsråder og stortingets medlemmer. Kolberg henviste i sitt svar til Stortingets forretningsorden § 14-9 som sier "Kontroll og konstitusjonskomiteen skal bla behandle grunnlovsaker. Saker der Stortinget skal ta stilling til hvorvidt konstitusjonelt ansvar skal gjøres gjeldende . Komiteen skal gjennomgå og gi innstilling til Stortinget. § 15 "Nærmere om kontroll og konstitusjonskomiteen. En tredjedel av medlemmene i kontroll og konstitusjonskomiteen kan kreve at komiteen av eget tiltak skakl ta en sak om evnt konstitusjonelt ansvar opp til behandling, ansvar for handlinger som påtales ved Riksrett.  Hvis konstitusjonskomiteen ikke kan påtales ved Riksrett, skal henvendelsen oversendes påtalemyndighet. Henvendelsen skal legges frem for Stortinget ved innstilling dersom en tredjedel av komiteens medlemmer krever det. Kolberg fikk begjæring om riksrett med dokumenterte lovbrudd begått av navngitte høyesterettdommere, statsråd.Og lovbrudd begått av politi,. dommer ved ulike domstoler. andre offentlige ansatte. Det er å vente at Stortinget nå fatter en ny paragaf i grunnloven som sier at statsråder, stortingets medlemer og høyesterettdommere, samt politi, andre offentlige ansatte er hellige på lik linje med paven og kan ikke tiltales for lovbrudd. Dette gjelder også ansatte ved Stats/Riksadvokatembedet. ER DET SLIK VI ØNSKER AT VÅRT DEMOKRATI SKAL FUNGERE, SLIK KOLBERG PRAKTISERER DET????